Současný stav poradenských služeb pro nevidomé a slabozraké

(Tyflologické listy 1991/1—2, str. 13—18)

(Viz též Contemporary State of Consulting Services for Blind and Partially Sighted, In: The Educator (USA) 1992/7, str. 20—25)

 

Úvodní poznámky

V letošním roce jsme konečně dobudovali komplexní systém tyflopedického poradenství. Znamená to, že u nás existují poradny pro rodiče nevidomých a slabozrakých dětí do tří let, speciálně pedagogická poradenská centra při mateřských a základních školách pro nevidomé i základních školách pro slabozraké, která mají v evidenci děti od 3 do 15 let a konečně síť odborných ambulantních středisek Tyfloservisu pro občany nad 15 let.

Ve svém příspěvku se zabývám jejich charakteristikou. Než tak učiním, je nutné, abych zdůraznil, že žádná z těchto speciálních poraden nevznikla z iniciativy státu. Za socialistické éry se sice studenti učili o komplexnosti péče o nevidomé a slabozraké u nás (zdravotnictví, sociální péče a školské instituce), ale šlo o pouhé zastírání hlubokých nedostatků. V současné době se konkretizuje dlouholeté úsilí. Budu o něm níže skromně referovat.

 

Charakteristika

Jednotlivé poradenské instituce existují izolovaně, tj. dosud se nevyvinul žádný systém vzájemné návaznosti, ovšem mimo uvedeného vertikálního věkového vztahu klientů. Ani úkoly ani cíle zatím nenavazují. Izolovaně jsme vytvářeli i jejich obsah činnosti. Pravděpodobně bude třeba koordinovat i metody. To nás právě čeká, vždyť například systém Tyfloservisu není dobudovaný tak, aby pokryl celou Českou republiku. Zatímco Tyflopedické poradny i poradenská centra jsou vybaveny vysoce kvalifikovanými pracovníky, oblastním ambulantním střediskům (OAS) se jich nedostává. Nepřisvojuji si právo hovořit o stavu poradenství ve Slovenské republice.

 

Tyflopedické poradenství pro rodiče

V činnosti jsou dvě poradenská střediska pro rodiče dětí kojeneckého a batolivého období (od narození do 3 let). Jedno v Praze, druhé v Brně. Pokrývají celou Českou republiku. Iniciátorem vzniku tohoto typu poradenství je autor tohoto pojednání. Jako ředitel ZŠ pro nevidomé v Brně založil takovou poradnu (1977), ve které dobrovolně a nad svou pracovní povinnost pracoval s tehdejší sociální pracovnicí. Nejobtížnějším úkolem bylo zajistit vyhledávání případů nevidomých a těžce slabozrakých dětí tohoto věkového rozmezí. Evidovali jsme ovšem děti ve věku do 4 let z oblasti Moravy. Po dosažení tohoto věku byly děti umísťovány do speciální mateřské školy nebo jinam. Pro oblast Čechy vznikla podobná poradna v Praze asi o deset let později. Od roku 1991 financuje obě poradny Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím České unie nevidomých a slabozrakých.

Depistáže a evidence rodin, ve kterých je vychováváno nevidomé a těžce slabozraké dítě, jsou decentralizované, protože centrální evidence je příliš byrokratická. Vyhledávání dětí činíme ve spolupráci s pediatry a oftalmology. Až dosud však nemají povinnost nám své případy hlásit. Činí tak dobrovolně, a to vždy opakovaně na naši výzvu.

Úkoly: samostatná depistáž a vlastní evidence umožňují přímou spolupráci s rodiči například pořádáním pravidelných návštěv v rodině, což rodiče velice vítají. Naše návštěvy nepovažují ani za porušení rodinných práv ani lékařského tajemství, nýbrž naopak, naši pomoc vyhledávají. O specifiku výchovy nevidomého a těžce slabozrakého dítěte je informujeme individuálně, ale také na speciálních seminářích, případně společných rehabilitačních pobytech. Poskytujeme jim některé speciální hračky a reliéfní obrázky (kolážová technika z různých materiálů) i další herní pomůcky. Pro rodiče vydáváme přístupnou odbornou literaturu.

Koncepce pokynů pro rodiče obsahují mnohá poučení, která jsme získali z knihy B. J. Crattyho: Movement and spatial avaraness in Blind children and youth, starší české literatury i vlastních zkušeností. Zdůrazňujeme tělesnou zdatnost, představy o vlastním těle a jeho místě v prostoru, sebeobsluhu aj. Věnujeme se rozboru specifického hodnocení výchovných metod, zásad a postupů, přičemž přehodnocujeme úlohu audio-vizuálních gnozeologických vztahů jejich přesunutím do vztahů audio-taktilních. Bylo by však třeba propracovat například psychiku hmatového vnímání v kompenzačním procesu trojí funkce ruky nevidomého dítěte i dospělé osoby.

Významným úkolem Poradny je připravit dítě k pravidelné návštěvě speciální mateřské školy nebo v místě bydliště. Snahou je vyhnout se umístění dítěte v internátě. Hledáme proto možnosti, jak účinně působit na pracovnice místních mateřských škol, aby zde byly vytvářeny podmínky pro přijetí nevidomého a těžce slabozrakého dítěte, a aby pedagogické pracovnice byly instruovány o základním specifiku výchovy.

Spolužití s vidomými dětmi přičítáme mimořádný význam. K tomu vedeme i rodiče. Také proto je toto úsilí jedním z hlavních, které vyvíjíme v rámci společenských tlaků z naší strany.

V neposlední řadě je úkolem trvalá odborná i organizační součinnost s dalšími institucemi, které od nás přebírají materiály o dítěti a péči o ně i jeho rodinu.

Cílem je všestranně připravit nevidomé a těžce slabozraké dítě ke schopnosti navštěvovat mateřskou školu, nejlépe v místě jeho bydliště. Sbíráme první zkušenosti. V tomto smyslu je nejdůležitější jeho tělesná vyspělost, elementární dovednost orientovat se v prostoru, sebeobsluha a kladný vztah k jeho vidomým kamarádům i dospělým. Směrem k rodičům považujeme za mimořádně důležitý aktivní vztah k výchově postiženého dítěte, jeho společenské úloze v dětství a perspektivně i v dospělosti.

Poradenské centrum

Jako další výraz úsilí o komplexní péči jsou na základních školách pro nevidomé i základních školách pro slabozraké pod vedením oftalmopeda budována poradenská centra. Jejich oblast působnosti se shoduje s oblastí školy. Jsou přímo podřízena jejich vedoucím. Mimo specialistu zde působí psycholog, sociální pracovnice a oftalmolog. Síť center není dosud dobudována. Centra jsou poradními orgány vedení mateřských a základních škol, a proto spolupracují s rodiči dětí od 3 do 15 let. Toto věkové rozmezí by však mělo být rozděleno na péči o děti předškolního a školního věku. V tomto okamžiku není naším úkolem podávat návrhy v tomto směru.

Evidence je budována na základě převzetí materiálů o dítěti od Tyflopedické poradny. Z tohoto důvodu podporujeme úzkou spolupráci obou institucí osobními styky i společenskými akcemi.

Úkoly jsou pracovně stanoveny jen velice obecně. Jejich plnění záleží na kvalifikovanosti a pracovní aktivitě pracovníků. Vycházejí z úzké spolupráce s vedením mateřských škol speciálních i běžných působících v obvodech bydliště nevidomého nebo slabozrakého dítěte i s vedením základních škol speciálních a místních. Mezi základní úkoly patří péče o somatický, psychický, mentální i sociální vývoj dítěte. Pokud se jedná o metody, jsou podobné jako v Tyflopedické poradně. Převaha je v osobním individuálním styku s rodiči i s dítětem. Při poradních dnech se spíše jedná o problematiku obecnější.

Jedním z hlavních úkolů je integrovat nevidomé a slabozraké dítě mezi vidomé docházkou do školy v místě bydliště. Usilujeme proto o přirozenou sociální rehabilitaci dítěte i rodiny, zdokonalování orientace v prostoru, přiměřenou úroveň sebeobsluhy v nejširším smyslu, úpravu rodinných vztahů apod. Centrum soustavně spolupracuje s vedením škol. Dětem, které jsou umístěny v internátě speciální školy, pomáhá zvládnout problémy, které vznikají z omezeného životního prostoru i odloučenosti od rodiny. V tomto okruhu spolupracuje s výchovnými poradci ve školách. Sleduje a pomáhá rozvíjet sklony a nadání dítěte, spolupracuje s Nadací pro pomoc zrakově těžce postiženým dětem i se středními školami, na které mají nastoupit absolventi základních škol.

Z těchto víceméně zkratkovitě popsaných úkolů vyplývá cíl: sledovat přípravu dítěte ke vstupu do mateřské školy speciální nebo běžné v místě bydliště, spolupracovat s mateřskými školami především v období vstupu žáka do základní školy, spolupracovat s vedením základních škol — zvláště škol, kde se vzdělává nevidomé dítě integrované s vidomými, působí při volbě povolání a umísťování žáka na střední školu. Poradenské centrum navazuje spolupráci s oblastním ambulantním střediskem aj.

 

Tyfloservis

Je služba, jejímž prostřednictvím mohou zájemci z řad nevidomých a těžce slabozrakých získat dovednosti v oblasti sociální rehabilitace. Nabízí zácvik v prostorové orientaci a samostatného pohybu, tj. v chůzi s bílou holí i jinými dostupnými pomůckami. Součástí činnosti Tyfloservisu je i poradenství týkající se úprav prostředí z hlediska potřeb postižených občanů. Další oblastí, ve které může Tyfloservis prospět, je výuka brailleskému písmu a zacházení s přehrávači zvukových knih. Stranou nezůstává ani získání dovednosti psát tužkou. V té souvislosti se neopomíjí nácvik vlastního podpisu a psaní na běžném kancelářském stroji.

Třetí oblastí činnosti pracovníků Tyfloservisu je sebeobsluha. Jedná se o získání dovedností v ženských i mužských domácích pracích, vaření, praní, úklid, péče o děti, osobní hygienu, péče o oděvy a také drobné údržbářské činnosti.

Čtvrtou pak je čtení reliéfních obrázků a plánků prostředí, ve kterém se má nevidomý člověk pohybovat, tedy s tyflografikou. Součástí činnosti je vedení nevidomého a těžce slabozrakého k poznání všech speciálních pomůcek i zacházení s nimi, včetně elektronických a počítačových přístrojů, které omezují informační deficit vzniklý těžkou zrakovou vadou.

Tyflopedické poradny i Tyfloservis jsou státními objednávkami, které učinilo Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím Ministerstva financí ČR. Proto i jejich struktury se podobají. Jinak je tomu u poradenských center, která pracují rovněž na základě státní objednávky, ale učinilo ji Ministerstvo školství ČR.

Tyfloservis je služba, jejímž prostřednictvím mohou zájemci z řad nevidomých a těžce slabozrakých získat dovednosti v oblasti sociální rehabilitace. Nabízí zácvik v prostorové orientaci a samostatném pohybu, tj. v chůzi s bílou holí i jinými dostupnými pomůckami. Jedná se o trénink chování v různých situacích, v dopravních prostředcích, při nákupu nebo při chůzi s průvodcem a také s vodícím psem. Součástí je i poradenství týkající se úprav prostředí z hlediska potřeb nevidomých a těžce slabozrakých občanů.

Součástí činnosti je vedení nevidomého nebo slabozrakého k využívání všech speciálních pomůcek včetně elektronických.

Nové vnitřní podmínky nevidomého a slabozrakého mnohdy neumožňují nebo jsou těžkou překážkou při rozvíjení dosavadních společenských kontaktů. I v této citlivé oblasti má Tyfloservis své úkoly.

Tyfloservis pomáhá při získávání speciálních pomůcek, při vyhledávání vhodného pracovního uplatnění nebo při zajišťování některých dalších specifických služeb.

Své služby, jako konečně i tyflopedické poradny a poradenská centra jako profesionální instituce, poskytuje bezplatně všem nevidomým a těžce slabozrakým, kteří bydlí na území České republiky.

 

TyfloCentra

Se souhlasem autorky H. Bubeníčkové přepisuji její následující text: TyfloCentra jsou samostatné obecně prospěšné společnosti, které působí v jednotlivých krajích České republiky. Nemají žádné centrální vedení. Jejich název je složen ze slova TyfloCentrum + jméno krajského města + zkratka o. p. s. Jedinou výjimku tvoří obecně prospěšná společnost působící na území Jihočeského kraje, která si vzala za základ svého názvu slovo Tyflokabinet.

Seznam těchto společností:

TyfloCentrum Brno, o. p. s. (rok vzniku: 2000; Jihomoravský kraj)

TyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s. (rok vzniku: 2002; Královéhradecký kraj)

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. (rok vzniku: 2003; Kraj Vysočina)

TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s. (rok vzniku: 2000; Karlovarský kraj)

TyfloCentrum Liberec, o. p. s. (rok vzniku: 2003; Liberecký kraj)

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. (rok vzniku: 2000; Olomoucký kraj)

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. (rok vzniku: 2000; Moravskoslezský kraj)

TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. (rok vzniku: 2003; Pardubický kraj)

TyfloCentrum Plzeň, o. p. s. (rok vzniku: 2000; Plzeňský kraj)

TyfloCentrum Praha, o. p. s. (rok vzniku: 2002; Praha a Středočeský kraj)

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s. (rok vzniku: 2002; Liberecký kraj)

TyfloCentrum Zlín, o. p. s. (rok vzniku: 2002; Zlínský kraj)

Tyflokabinet České Budějovice, o. p. s. (rok vzniku: 2000; Jihočeský kraj)

 

Zřizovatelem těchto společností je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Velký zlom pro společnosti nastal v roce 2007, kdy začal platit Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb). Všechny společnosti (kromě TyfloCentra Zlín) se podle tohoto zákona zaregistrovaly jako poskytovatelé sociálních služeb. V krajích, kde působí, poskytují obvykle tyto zákonem definované sociální služby:

odborné sociální poradenství

průvodcovské a předčitatelské služby

sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory

sociální rehabilitace.

 

Svým klientům společnosti poskytují i další služby, například podporu pracovního uplatnění zrakově postižených, odstraňování architektonických bariér a další. Společnou prezentaci těchto společností, odkazy na samostatné prezentace a více informací lze najít na webu www.tyflocentrum.cz.

 

Závěr

Naše poradenská soustava má ovšem mnoho nedostatků. Oční lékaři zatím nespolupracují vždycky tak, abychom získali pokud možno úplnou evidenci. S tyflopedickými poradnami dobře spolupracují pediatři. Zaměstnaní odborníci jsou většinou učitelkami na speciálních školách. Pedagogické centrum se potýká se zbytečně velkým věkovým rozpětím dětí. Také nejsou vyjasněné vztahy k jiným institucím. Tyfloservis trpí nedostatkem středoškolsky a vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků. Převaha činnosti zatím využívá praktické zkušenosti. Bude třeba, aby pouhá empirie byla nahrazena intencionální činností.

Na Moravě se rýsuje otevření speciálního rehabilitačního střediska pro nejvíce postižené děti, především s kombinovaným postižením. Mělo by zahájit svou činnost již 1. ledna příštího roku.

Naše krásná země má poměrně dlouhou tyflopedickou historii. Vždyť první Ústav pro výchovu nevidomých byl založen v Praze již roku 1807, v Brně roku 1835. Máme tedy možnosti navázat na výsledky úsilí našich předchůdců, jejichž odkazu si mimořádně vážíme. Bez jejich nadšení a následných zkušeností by nebylo možné realizovat projekt komplexní péče o nevidomé a slabozraké v Československu.


Příloha

Tyflopedická poradna

Raná péče

Střediska

Brno --Tyflopedická poradna pro oblast Moravy, vznik 1977

Praha -- Raná péče pro oblast Čech, vznik 1985

Obě střediska jsou nezávislá, pracují samostatně. V roce 1991 jsou organizačně spojena pod společným vedením se sídlem v Praze a stávají se jedním z projektů České unie nevidomých a slabozrakých.

 

Úkoly

sociální rehabilitace rodiny, poučení rodičů o specifiku vývoje těžce zrakově postiženého novorozence, kojence a batolete

z hodnocení specifik poznávacích činností nevidomých a těžce slabozrakých dětí vyplynula pro rodiče následující doporučení: poskytování speciálních i upravených hraček a herních pomůcek, literatury srozumitelné rodičům, praktická cvičení s dítětem formou pravidelných návštěv v rodině, pořádání seminářů a rehabilitačních soustředění rodičů s dětmi, směrování rodičů i dětí k soužití s jinými rodinami, dětskou představivost o prostoru pěstovat na základě představ o vlastním těle, rozvíjet sebeobsluhu a vůli ke společenským kontaktům, u rodičů pěstovat přesvědčení, že nezměnitelný stav zrakového postižení se tak stává normálním vzhledem k východisku výchovy k aktivitě aj. Nezbytná je spolupráce s pedagogickým centrem, kterému bude dítě předáno.

 

Cíl

všestranně připravit dítě k návštěvě mateřské školy a) speciální, b) v místě bydliště. Rodiče připravit k aktivnímu vztahu k výchově postiženého dítěte v dětství a perspektivně i v dospělosti.

 

Poradenská centra

Střediska

Na všech základních školách pro nevidomé i základní škole pro slabozraké

vznik 1990

péče o děti od 3 do 15 let

Čechy -- pět středisek

Morava -- tři střediska

 

Depistáž a evidence

Převzetí materiálů o dítěti z tyflopedické poradny a spolupráce s pediatry a oftalmology

 

Úkoly

Převzít dítě. Seznámit se s jeho úrovní somatického, psychického, mentálního i sociálního vývoje, sledovat je v mateřské škole a) speciální, b) v běžné (zde úzce spolupracovat s učitelkami). Poradenské centrum udržuje také pravidelný styk s rodiči formou osobních i kolektivních setkání, pořádáním přednášek aj. Usiluje o přirozenou sociální rehabilitaci, procvičování orientace v prostoru, základy sebeobsluhy dítěte aj. Připravuje podmínky k integrovanému vzdělávání v běžné místní škole, upravuje zdravý život v rodině, pomáhá žákům zvládnout problémy v internátě, spolupracuje s výchovnými poradci ve škole, sleduje a pomáhá rozvíjet sklony a nadání dítěte, spolupracuje s Nadací pro pomoc zrakově těžce postiženým dětem aj.

 

Cíl

Sledovat přípravu dítěte ke vstupu do mateřské školy a) speciální, b) v místě bydliště, spolupracovat s nimi, sledovat přípravu dítěte ke vstupu do základní školy a) speciální, b) v místě bydliště, spolupracovat s nimi, spolupracovat při výběru povolání a umístění absolventa základní i střední školy.

 

Tyfloservis

Střediska

Podle oblastí, které se vytvářejí v rámci působnosti bývalých okresů.

 

Obsah činnosti

péče o nevidomé od 15 let, se zvláštním zřetelem k později osleplým

vznik 1991

péče o občany nad 15 let

oblasti v současné době Čechy 5

Morava 3

depistáže a evidence

převzetí materiálů o pubescentovi z poradenských center a spolupráce s obvodními oftalmology

 

Úkoly

jedná se především o později osleplé, kde nejvýraznější je sociální adaptace, rehabilitace rodiny a přesvědčování členů rodiny o užitečnosti postiženého resocializovat, vybavit ho nezbytnými dovednostmi v sebeobsluze, v orientaci v prostoru, zvládnutí brailleského písma, pomoci v nutných případech úpravy bytu a okolí, psát na běžném kancelářském stroji, seznámit ho s nejnovějšími technickými pomůckami, poskytnout základy tyflografiky, získání dovedností základních oprav vyskytujících se v domácnosti aj. Služby jsou poskytovány individuálně, ale je možné i soustředění několika klientů ke vzájemnému poznání. Nutná je součinnost s poradenskými centry ve školách a to i středních, vytváření podmínek k dalšímu sebevzdělávání postiženého občana, spolupráce se středisky, kde se cvičí vodicí psi.

 

Cíl

Adaptovat a integrovat nevidomého a těžce slabozrakého do jeho původních společenských vztahů, zajistit mu práci, vzbudit zájem o zájmovou činnost a zábavu, o společenské soužití.

 

 

TyfloCentra

Depistáž

vydávání letáků s nabídkou služeb a jejich umísťování u lékařů, na odborech sociálních věcí, ve školách a dalších organizacích a institucích

vydávání vlastních časopisů

využívání komunikačních nástrojů jako je facebook

zapojení do komunitního plánování sociálních služeb

 

Evidence

evidence klientů (papírová, elektronická)

evidence úkonů jednotlivých služeb

individuální plány klientů (viz zákon o sociálních službách)

 

Úkoly

služby klientům

a)  registrované (viz zákon o sociálních službách)

odborné poradenství

sociální rehabilitace

průvodcovské a předčitatelské služby

sociálně aktivizační služby

sociálně terapeutická dílna

b)  další služby

zpřístupňování informací

odstraňování bariér

podpora pracovního uplatnění

služby veřejnosti

osvěta, školení, praxe a stáže

 

Metody spolupráce

s klienty

rozhovor a informace

rozbor a vysvětlení

výklad a zácvik

besedy, přednášky a exkurze

s veřejností

besedy, přednášky a exkurze

ukázky a předvedení

aktivity formou zážitku

Příklady konkrétních akcí

individuální kurzy práce s PC

kurzy vaření

kurzy první pomoci

cestovatelské besedy

poznávací výlety

tvořivé dílny

Cíl činnosti

udržet život lidí s těžkým zrakovým postižením v přirozeném domácím prostředí

pomoci lidem s těžkým zrakovým postižením získat dovednosti pro život ve změněných podmínkách zrakové nedostatečnosti za pomoci pomůcek a speciálních postupů

podpora a povzbuzení v nelehkém údělu života bez zrakové kontroly

pomoc s aktivním přístupem k životu a sociálním začleněním do společnosti.Další><PředchozíSpeciálně pedagogické poradenství Apogeum