Nejstarší škola pro slabozraké žáky byla v Brně

(Zora 1985/6, str. 36—37)

 

Je málo známé, že první obecná škola pro slabozraké u nás vznikla v Brně. Archiv města Brna uchovává ve svých fondech přímé důkazy o založení jedné třídy pro krátkozraké děti v roce 1927, která byla více než patnáct let jediným zařízením svého druhu u nás.

Iniciátorem vzdělávání krátkozrakých izolovaně ve speciálním zařízení byla Česká zemská péče o mládež na Moravě. Z jejího popudu bylo v roce 1924 uskutečněno sčítání slabozrakých dětí školního věku na území města Brna s úmyslem zřídit speciální obecnou školu.

Myšlenka odděleného vzdělávání pouze krátkozrakých dětí nebyla realizována v plném rozsahu. Bylo totiž napočítáno několik set dětí, což by vyžadovalo otevřít plně organizovanou obecnou a měšťanskou školu. Tato snaha narazila na odpor školských orgánů, který vznikl z obav vysokých finančních nákladů.

V roce 1927 bylo povoleno otevřít jednu speciální třídu a to pouze pro krátkozraké, ve které byli v pěti odděleních vyučováni žáci 1.—5. ročníku obecné školy. Tento přístup není nám tak cizí. Ani v současné době není v Jihomoravském kraji plně organizovaná ZŠ pro slabozraké žáky.

Vedením tehdejší třídy je pověřeno ředitelství pomocné školy na nynějším náměstí 28. října. Učebna byla umístěna v obecné škole chlapecké na Vranovské ulici. Podrobnější informace o výchovně vzdělávací práci se nepodařilo získat. Kronika školy z těchto let se ztratila.

Začátkem školního roku 1929/30 byla třída předisponována do budovy školy Na Rejdišti (dnešní Rooseveltova), kde působil učitel D. Cveček, jehož dílčí zprávy o činnosti se dochovaly.

Osudy této třídy nebyly radostné. Výnosem České zemské rady pro Moravu z roku 1942 bylo nařízeno připojit krátkozraké žáky ke třídě pro nedoslýchavé, která v tu dobu byla při škole Na Hradbách. Za jednoho z náletů na Brno byla budova školy bombardována a vyučování omezeno. Počátkem školního roku 1943/44 byly výnosem Zemského presidia obě třídy spojeny a zanedlouho oddělení pro krátkozraké bylo zrušeno.

V propozicích se nepočítalo s rozšířením obecné školy na měšťanskou. Absolventi 5. ročníku odcházeli podle stavu svého zraku jednak do Ústavu pro nevidomé v Brně, jednak do běžné měšťanské školy v místě bydliště žáka.

Zkušenosti z výuky byly částečně podkladem pro vznik třídy pro šetření zraku, která v roce 1943 vznikla v Praze.

Počátky ZDŠI pro slabozraké v Brně jsou obdobné. V roce 1957 byla zřízena jedna třída se třemi odděleními. V současné době má neplně organizovaná ZŠ pro slabozraké pouhé čtyři třídy, které zdaleka nestačí pojmout všechny slabozraké žáky Jihomoravského kraje. Tyflopedická poradna eviduje kolem padesáti neumístěných žáků, kteří navštěvují školu ve svém bydlišti bez zvláštních zřetelů. S napětím proto očekáváme realizaci výstavby účelového zařízení v Brně-Lesné.[1]

 [1] Výstavba se neuskutečnila, protože ZDŠI pro nevidomé a slabozraké v Brně byl v roce 1990 přidělen areál budov na ulici Hlinky (dnešní Kamenomlýnská). Po 45 letech se konečně realizoval slib Ministerstva školství o přiměřené náhradě za budovu na Zemědělské ulici č. 1

 Další><PředchozíZ historie Apogeum