Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: LUCAS, T. M.

další: LUDVÍK IX.

LUDÍKOVÁ, Libuše

* 19. 11. 1957

Česká tyflopedka, vysokoškolská učitelka, vedoucí katedry speciální pedagogiky, děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Narodila se v Olomouci. Středoškolské vzdělání získala na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad v Olomouci (1973–1977). Vysokoškolské studium absolvovala na PF UP v Olomouci (1977-1981). Téma diplomové práce: Emocialita u tělesně postižených dětí. Téma rigorózní práce: Návrh koncepce počáteční výchovy hluchoslepých dětí v České republice (1995). Název habilitační práce: Intervenční strategie rané výchovy hluchoslepého dítěte (1998).

Po ukončení vysokoškolských studií působila v letech 1981–1982 ve zvláštní škole v Olomouci jako učitelka. Od r. 1982 až dosud působí na PF UP v Olomouci jako vysokoškolská pedagožka. Svou činnost si nedovedla představit bez oborových výzkumů, které nejen aplikovala, nýbrž je i publikačně zobecnila.

Do února 2006, kdy po zvolení senátem univerzity začala vykonávat funkci děkanky PF UP v Olomouci, byla vedoucí katedry speciální pedagogiky PF a prorektorkou pro záležitosti studentů UP. Věnovala se předškolní výchově NS dětí. Je autorkou a propagátorkou koncepce výchovy a vzdělávání hluchoslepých dětí. V r. 2004 jí byl udělen titul profesorky.

Během 23 let svého působení na PF UP v Olomouci vykonávala řadu významných odborných funkcí. Pracovala jako předsedkyně oborové rady doktorského studijního programu Speciální pedagogika, byla školitelkou řady studentů doktorského studijního programu, orientovala se na výzkumné činnosti problematiky teoretických základů speciální pedagogiky, tyflopedie a hluchoslepoty. Je řešitelkou a spoluřešitelkou řady projektů v této oblasti.

Publikační činnost L. Ludíkové je rovněž bohatá. Uveden je pouze výběr: Vzdělávání hluchoslepých I (2000); Edukace hluchoslepého dítěte raného věku (2001); Vzdělávání hluchoslepých III (2001); Kapitoly z rané výchovy dítěte se zrakovým postižením, jako spoluautorka (2001); Dítě se zrakovým postižením, In.: Müller, O. et. al.: Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole (2001); Integrace žáků se zrakovým postižením, In.: Valenta, M. a kol.: Přehled speciální pedagogiky a školská integrace (2003); Tyflopedie I (1988); Tyflopedie II, jako spoluautorka (1989); Předškolní výchova zrakově postižených dětí (1990); Tyflopedie III, jako spoluautorka (1991); Speciální pedagogika pro mistry odborné výchovy, In.: Holoušová, D.: Soubor učebních textů I (2001); Úvod do speciální pedagogiky, In.: Krejčířová, O.: Kapitoly ze speciální pedagogiky (2002); Tyflopedie, In.: Krejčířová, O. a kol.: Kapitoly ze speciální pedagogiky (2002); Speciální pedagogika (2002); Poradenství ve speciální pedagogice, In.: Renotierová, M.: Speciální pedagogika (2003); Problematika osob s vícenásobným postižením, In.: Speciální pedagogika (2003); K některým problémům předškolní výchovy zrakově postižených, In.: Speciální pedagogika 4 (1986); Význam her pro vývoj nevidomého dítěte, In.: Speciální pedagogika (1988) aj.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here